NSF rapport 2.tertial 2018

Jørgen Stang-Heffermehl
28.09.2018
På ledermøtet i Norges Seilforbund 16. mars 2018 ble det anmodet om å få periodiske rapporter om driften, særlig økonomien, i NSF. Denne rapporten gjelder status pr. 2. tertial 2018, dvs. pr. 30. august 2018.

ØKONOMI

Regnskapet pr. 2. tertial ble behandlet 21. september i styret. P.g.a. de økte bevilgninger som ble nevnt i rapport pr. 1. tertial og enkelte andre inntektsøkninger, ligger forbundet an til et overskudd på omkring kr. 0,5 mill. Likviditeten er ikke rommelig, men tilstrekkelig til at det ikke vil bli nødvendig å trekke på den konsernkontoordningen som er etablert gjennom NIF. 

Bemanningen er redusert gjennom oppsigelse og naturlig avgang. Styrets tiltak for kutt i reisekostnader for tillitsvalgte og ansatte er gjennomført og har gitt resultater. Kostnadene pr. annet tertial er under kontroll, og så vidt vi kan se er det ikke pådratt kostnader vesentlig utover de budsjetterte. 
Forhandlingene om å overta ansvaret for driften av deler av NOR Ratings virksomhet er sluttført og avtale blir undertegnet i disse dager. Avtalen vil etter alt å dømme gi noe inntekter i 2018.
Med de kostnadskutt og inntektsforbedrende tiltak som er gjennomført i år, samt de økte tildelingene, mener styret at økonomien vil vise positive tendenser dels i år og til neste år.  

ORGANISASJON

Som nevnt i forrige rapport har styret besluttet å nedsette et markedsutvalg som skal arbeide med å øke markedsinntektene fremover. Utvalget består av Knut Frostad, Gustav Gotteberg og Rune Jacobsen, samt Tom Bratlie fra styret og Per Christian Bordal fra NSFs administrasjon. Utvalget har anbefalt at det ansettes en person med ansvar for å øke markedsinntektene. Stillingen forutsettes finansiert delvis i de to første årene med bidrag fra utenforstående bidragsytere. I øyeblikket arbeides det med å sette sammen gruppen av bidragsytere. 

Bemanningen i administrasjonen er redusert. Dette har lagt et betydelig press på organisasjonen, som den har taklet på en svært bra måte. 

TOPPIDRETT

Det norske landslaget har hatt en merkbar fremgang i inneværende sesong. Både på senior og juniorsiden ble det oppnådd mange svært gode resultater, det vises til tidligere omtale på NSFs hjemmesider. Særlig fremragende er Herman Tomasgaards 6. plass i VM i Laser standard, der han bl.a. vant medaljefinalen. Ragna og Maja Agerup nådde medaljefinalen i VM i 49FX. Også Sebastian Wang-Hansen og Line Flem Høst gjorde en meget god innsats i VM, slik at Norge allerede nå er kvalifisert i OL-klassene Laser Standard, Laser Radial, 49FX og RS:X. Vi vil også gjerne fremheve at våre to juniorlag i 29’er, Pia Dahl Andersen og Nora Edland og Mathias Berthet og Alexander Franks-Penty, vant hvert sitt gull under «World Sailing Youth Worlds» i USA. 

BREDDEIDRETT

Til tross for at stillingen som breddeansvarlig har vært ubesatt gjennom året har breddearbeidet gått tålelig bra. Kontakten med medlemmene oppleves som god. 

Seilsportligaen ble i ht. avtale i mars i år satt ut til SailLogic AS. Ligaen har vært gjennomført på en fin måte og med vesentlig mindre kostnader og ressursbruk for NSF enn tidligere.  

Styret i Norges Seilforbund
Jørgen Stang Heffermehl
President