Innhold
1
Trenerutdanning
TRENERLØYPA


Norges Idrettsforbund har i de senere år rettet et vesentlig fokus på trenernes rolle i norsk idrett og mot betydningen av høyt kompetente, inspirerende og engasjerte trenere.  ”Trenerløypa” er NIFs verktøy til å sikre at alle særforbund utvikler trenerutdanning/trenerutvikling i tråd med dette – og i tråd med et utvidet syn på hva en treners oppgaver må være.
Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.
Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.  Les mer om Trenerløypa her  (https://www.idrettsforbundet.no/trenerloypa/om-trenerloypa/
De siste 4-5 årene har Norges Seilforbund og NSFs Trenerutvalg arbeidet med utvikling av nye utdanninger, litteratur og kurs i tråd med NIFs intensjoner.  NSFs har kommet langt i dette arbeidet og har allerede tilbudt Assistentrener kurs i to år, Trener I og Trener II i tre år.  De erfaringene vi har gjort så langt har vært særdeles positive – for en stor del har de vært innarbeidet i utdanningene som nå tilbys;


2
NSF Assistentrener
MESTRING OG TRYGGEHET – HELHET OG MILJØ.  


Dyktiggjør deltakerne for treneraktivitet sammen med ansvarlig trener med NSF Trener 1 eller 2-godkjenning.  
Sikter på trening for nybegynnere og viderekommende 7-12 år og på deltakere på sommercamper i seilforeningene. 
Krav til deltakerne; må fylle min 15 år og ha jolleerfaring opp til regattanivå det året de tar kurset, voksne med seilerfaring trenger ikke spesifikk jolle eller bretterfaring.
Omfang;  16 timer fordelt på en teoridag og en praktisk dag samt NIF e-læringskurs
Deltakerne skal på egenhånd ha gjennomgått NIFs e-læringskurs ”Aldersrelatert trening” og  ”Barneidrettens verdigrunnlag” . 
Anbefalt støttelitterarur; Bordal, Øyvind og Klann, Magne  (2013) SEIL optimistjolle Blue Ocean Media/NSF. Bordal, Øyvind og Klann, Magne (2016) Seil Brett, Blue Ocean Media/NSF,  Bordal, Øyvind og Klann, Magne  (2014),  SEIL FEVA Oslo Blue Ocean Media/NSF samt ‹Vingdal, I. M. og Bjone, M. (2012) Barneidrettstreneren Oslo: Akilles/NIF
Ingen eksamen, kursbevis utstedes etter fullført kurs og bekreftet gjennomgang av e-læringskurs.Assistentrenerkursene arrangeres etter avtale mellom klubber/kretser og NSF Trenerutvalg/uviklingsavdeling.  3
Trener 1
INNLÆRING OG DELTAKELSE – HELHET OG TRENINGSMILJØ

Målgruppe: Klubbtrenere, og de som ønsker og jobbe som klubbtrenere.

Som ferdigutdannet trener I skal du kunne fungere som ansvarlig klubbtrener for nybegynnere (7 år +) opp til viderekommende og unge regattaseilere (10-14år)
Krav til deltakerne; Fylle 16år det året utdanningen tas og ha god jolle-, skiff-eller bretterfaring (på NC-nivå)  (Kan erstattes med annen inngående seilerfaring)
Omfang; Teorihelg 20 timer, eller kveldssamlinger 5 kvelder a 4 timer, samt egenstudier 25 timer, 45 timer praksis med klubb- og NSF veiledning.
Forkunnskaper og litteratur; Som NSF Assistenttrenerkurs med tillegg av NIF E-læringskurs ”Trenerrollen”, ”Aldersrelatert trening 1” og ”Idrett uten skader” samt Abrahamsen, Frank E og Gitsø, Erlend (2014) Den coachende treneren – om å coache nybegynnere” Oslo Akilles/NIF 
Vurdering:  Skriftlig eksamen i form av en rapport basert på egne erfaringer fra praksisperioden og kursets teoribase - der kandidatene bl.a. drøfter særlige fokusområder (coaching av barn som opplever angst, organisering av trening i grupper med store ferdighetsforskjeller, fysisk utvikling for seilere på nybegynnernivå eller andre temaer)

Plan for NSF Trener 1-utdanning i 2018/2019

NSF holder trener 1-kurs i samarbeid med Soon Seilforening 5 kvelder i september 2018; 3., 4., 5., 9. og 10. september – alle dager i Soon Seilforening fra 1730-2130.  Programmet er åpent for deltakere fra alle seilforeninger. Påmelding via "Seiling.no".

NSF holder også trener 1-kurs i samarbeid med Bærum Seilforening, 8., 9., 10., 15. og 16. oktober – alle dager i Bærum Seilforening, Sarbuvollen, fra 1730-2130. Programmet er åpent for deltakere fra alle seilforeninger. 

 Påmelding via http://minidrett.nif.no. Se også Aktuelle NSF kurs

Ytterligere trener 1-programmer vil bli satt opp etter behov, men vi ser også for oss at både NSF Trener 1 og NSF assistenttrenerkursene nå etter hvert blir tilbakeført til Seilkretsene/klubbene.  I samarbeid med Norges Idrettsforbund og en rekke særforbund utarbeides det et program for kursholdere.  Dette blir et helgekurs, fredag e.m. til søndag kveld.  Fredag og lørdag blir felles for deltakere fra alle forbund mens søndagen vil fokusere på det spesielle for seiltrenervirksomhet. Det første kurset ventes å bli holdt i februar 2019.  Deltakerne fra seiling vil få oppfølging fra NSF treneransvarlig under sine første kurs i egen krets/klubb.  

 NSF beregner en egenandel pr deltaker på kr 1.000.- som blir utfakturert deltakernes klubber.

Arrangør: NSFs administrasjon. Se aktuelle kurs over.Ved spørsmål ta kontakt med per.christian@seiling.no4
Trener 2
DELTAKELSE OG UTVIKLING 

Målgruppe: Klubbtrenere og klasseklubbtrenere som er ansvarlig for regattagrupper.

Dette kurset bygger på trener 1 utdanningen og krever at deltakerne fyller min 18 år det året kurset gjennomføres og har min 90 timer praksis etter gjennomført NSF Trener 1 utdanning.  Kurset kan (ved bestått eksamen) også gi NSF kretsdommer og NSF banedommer-sertifisering.
Omfang: kurset krever min 90 timer (60 kurstimer og 30 timer egenstudie).
Kurset gis normalt over 4 helger samt forutgående e-læringskurs og egenstudier:

Mental treningslære; Coaching, pedagogikk, idrettspsykologi, kommunikasjon, treningsplanlegging
Fysisk treningslære; fysiologi, prestasjonsernæring, doping, fysisk treningsplanlegging. Kappseilingsreglementet, Dommer II og Banedommer,  Regattacoaching – praktisk/teknisk trening med ulikt materiell (jolle, skiff, brett)
Vurdering:  Skriftlig eksamen i form av en rapport basert på egne erfaringer fra praksisperioden og kursets teoribase - der kandidatene bl.a. drøfter særlige fokusområder (coaching av ungdom som suboptimaliserer pga resultatfokusering, utvikling av treningskultur for testing og læring, organisering av trening i grupper med store ferdighetsforskjeller, fysisk utvikling for seilere på ungdomsnivå eller andre temaer)

–Litteratur; i tillegg til NSF Trener 1 – litteratur og e-læring skal NIF e-kurs ”Idrettsernæring” og ”Aldersrelatert trening 2” være gjennomgått og Fredheim, Geir Ove (2016) DEN COACHENDE TRENEREN – om å coache viderekommende  Oslo Akilles/NIF være lest.  Deltakerne skal også ha gjort seg kjent med ”Kappseilingsreglene” ISAF/NSF
–NSF Trener 2 sikter mot selvstendig trening og ansvar for ungdomsseilere fra 12/13 til 16/17 år som ønsker å utvikle seg til nasjonalt toppnivå i sine klasser.  
–Etter endt utdanning skal deltakerne ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og konkurransesituasjonen.  

NSF planlegger to parallelle løp for trener 2-kandidater 2018/2019 – ett på Vestlandet og ett på Østlandet, men tar sikte på å slå dem sammen i enkelte samlinger.

 

BERGEN:1)  9., 10. og 11. novemberMental treningslære
 2)  8., 9. og 10. februarFysisk treningslære (på Olympiatoppen, sammen med Østlandet)
 3)  Medio marsregel/dommerkurs
 4)  NSF Vårsamlingarrangørkurs samt banedommerpraksis
 5)  NC 1 og/eller 2regattacoaching


OSLO:1)  16., 17. og 18. novemberMental treningslære
 2)  8., 9. og 10. februarFysisk treningslære (på Olympiatoppen, sammen med Vestlandet)
 3)  Medio marsregel/dommerkurs
 4)  NSF Vårsamlingarrangørkurs samt banedommerpraksis
 
5)  NC 1 og/eller 2regattacoaching


Nytt av året er at vi planlegger å ta arrangør 2-utdanning også inn i NSF-trener 2 programmet.  Vi ser at dette vil styrke trenerkompetansen vesentlig – samtidig vil det være et viktig tilskudd til seilforeningenes arrangementsevne. NSF beregner en egenandel pr deltaker på kr 4.000.- som blir utfakturert deltakernes klubber.


Ved spørsmål ta kontakt med per.christian@seiling.no5
Trener 3
ANSVAR, UTVIKLING OG PRESTASJON


Denne utdanningen er fremdeles under utvikling.  Planen er at den skal tilbys fra vinteren 2017/2018 med oppstart i februar 2018.  Etter utdanningen skal deltakerne T ha kompetanse til å kunne analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere 
Utdanningen vil bestå av en fellessamling som arrangeres av Norges Idrettsforbund i samarbeid med Olympiatoppen og de enkelte særforbund (varighet 5 dager); Strategi- og målprosesser, egen kompetanseanalyse (12 timer), prestasjonsernæring (6,5 timer), idrettscoaching (11,5 timer), idrettspsykologi (7,5 timer).  Videre vil Seilforbundet arrangere et eller to seminarer med tilsvarende varighet (tot 5-6 dager) hvor temaet i stor grad vil være en utdyping av fellessamlingens idrettscoaching.  Kandidatene skal jobbe med egen trenerpraksis under mentoring, bl.a. skal kandidatene ha ansvaret for oppbygging av seilere mot et internasjonalt mesterskap samt for coaching under samme mesterskap.  Vurdering vil baseres på trenerlogg fra praksis og særskildte coachingemner fra samme periode.

Kandidatene skal ha trener I og II eller tilsvarende samt min 4-5 års trenererfaring, de skal fortrinnsvis ha ansvaret for en egen treningsgruppe/eget lag.Arrangør: NSFs administrasjon. Se aktuelle kurs over.Ved spørsmål ta kontakt med per.christian@seiling.no


6
Etterutdanning

Det vil hvert år bli arrangert flere etterutdanningsseminarer for trenere.  Korte erfaringsutvekslinger om tekniske treningsmetoder, nye teorier/praksis for maksimering av seilernes tekniske ferdigheter i den enkelte klasse blir holdt i forbindelse med NC`er og mesterskap.  Når sertifiseringsordningen for trenere nå blir en realitet så blir det et krav om deltakelse i min ett etterutdanningsseminar hvert 4. år for å beholde sertifiseringen.

 I fokus