Innhold
  
1
Barneidrettsrettighetene

28402954648_723c10efcb_o.jpgIdrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon. NSF har selvfølgelig stilt seg bak disse reglene.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

1. Trygghet

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø som er fritt for press og utnyttelse. Barn under seks år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

2. Vennskap og trivsel

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

3. Mestring

Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

4. Påvirkning

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

5. Frihet til å velge

Barn har rett til å velge hvilken idrett eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

6. Konkurranser for alle

Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett, skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

7. På barnas premisser

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.


2
Barneidrettsreglene

20170811-112007_MJP.jpgMan er barn frem til man fyller 13 år

1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Konkurranseregler

2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta i konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. 

Norges Seilforbund har spesifisert barneidrettsrglene punkt 2e med hensyn til hvordan det skal praktiseres i norgescup-regattaer i Optimistjolle. Disse reglene gjelder:

 • B-gruppen (stor sett seilere på 10 og 11 år) under Optimistjollenes norgescup er de litt mindre erfarne. De starter i en egen start.

 • Det kan også arrangers en B-rekrutt-klasse, for seilere ned til 9 år. Disse seilerne kan starte sammen med B-feltet.

  • Seilerne i denne klassen skal ikke rangeres.

  • Seilerne i denne klassen skal seile innenfor sin region eller ikke ha hatt en reisevei estimert til mer enn 5 timer.

  • Seilere i denne klassen skal alle ha like deltagerpremier.

 • Seilere i begge B-klassene skal ikke ha mer enn 6 timer på vannet regnet fra de går ut på vannet til de skal være tilbake igjen på land. Samtidig som arrangører kan endre praksis og slippe av gårde B-seilerne før A-seilere, for eksempel ved gjentatte generelle tilbakekallinger i A-feltet.

 • Det skal være to trenere på vannet for B-klassen. Disse skal holde briefing for klassen på land før regattaene og være godt merket (slik at de lett gjenkjennes på vannet).

 • Dommere skal informeres om at seilere i denne klassen kan motta en viss form for assistanse underveis. Dette gjelder særlig B-rekrutt som ikke skal rangeres.

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

Ansvarlig for barneidrett

3. Idrettslag som organiserer barneidrett, skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.

Spesielle regler

4. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 2 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 2 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

Sanksjoner

5. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 

Politiattest

Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Utviklingsplan 

Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen:

Opp til 6-års alder

Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.

7–9 år

Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.

10–12 år

Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

3
Olympiatoppens råd til idrettsforeldre

42229189292_55f9f7774a_o.jpg1. OM Å VELGE IDRETT

Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i.

Råd for hvordan du kan hjelpe barn med å velge idrett:

 • Ikke press barn til å velge en bestemt idrett.
 • Gi barn mulighet til å delta i flere ulike aktiviteter/idretter.
 • Ensidig trening i tidlig alder er ingen garanti for å lykkes.
 • Bidra til at barn får møte varierte utfordringer i ulike miljøer.

2. OM Å VÆRE ROLLEMODELL

Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltagelse i idrett.

Råd for hvordan være en god rollemodell:

 • Vær aktiv selv.
 • Vær aktiv sammen med barna.
 • Vis at det er gøy å være fysisk aktiv.
 • Bidra til å utvikle godt sosialt fellesskap og vennskap i ditt barns idrettsmiljø.

3. OM FYSISK MODNING

Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning.

Råd for å beholde barn i idretten selv om de fysisk modnes langsomt:

 • Legg vekt på mestring og læring av ferdigheter fremfor å være opptatt av å sammenligne ditt barn med andre barn.
 • Minn barnet ditt på at hun/han etter hvert vil vokse, bli fysisk sterkere og utvikle seg mentalt og sosialt.

4. OM IDRETTSGLEDE

Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.

Råd for glede og trening over tid:

 • Legg vekt på at idrett skal være gøy.
 • Legg vekt på at idrett både gir muligheten til muligheten til å være sammen med venner og få nye venner.

5. OM MESTRING OG FERDIGHETER

Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling. Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.

Råd for å skape et mestringsorientert miljø:

 • Evaluer fremgang og mestring av ferdigheter. Suksess er å bli bedre enn det man var tidligere.
 • Gi anerkjennelse for god innsats, trening over tid og evne til hardt arbeid.
 • Oppmuntre barna til å trene variert og eventuelt delta i flere idretter. Dette stimulerer motivasjonen.
 • Bidra til å skape miljøer der mestring står sentralt.

6. OM Å VÆRE STØTTENDE TILSKUER

Legg merke til og applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. Bidra til å skape gode relasjoner til andre foreldre. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert.

Råd for hvordan du som forelder kan være en støttende tilskuer:

 • Vis at «fair play» er viktig og at regler skal respekteres.
 • Husk at idrett for barn er en læringsarena – ikke en VM-finale.
 • Din oppgave er å bidra til å skape positive læringsopplevelser for alle barn som deltar.
 • Vær alltid oppmuntrende til innsats og ferdigheter hos alle utøvere.
 • Vis respekt for alle foreldre som er tilstede. Legg vekt på å fremme et miljø preget av høflighet og positiv omgangsform.

7. OM Å STØTTE TRENEREN

Støtt treneren og den jobben hun/han gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne.

Råd for hvordan du støtter treneren:

 • Spør treneren om hvordan du kan bidra i den langsiktige utviklingen av ditt barn.
 • Ikke gi instruksjoner til ditt barn i trenings- eller konkurransesituasjoner.
 • Din rolle på sidelinjen er å være en støttende supporter – ikke trener.
 • Dersom det er forhold du er uenig i, ta det opp direkte med treneren under fire øyne.

8. OM Å VISE GOD SPORTSÅND

Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.

Råd for å respektere god sportsånd i idretten:

 • Respekter dommeravgjørelser. Dommerne gjør så godt de kan.
 • Sørg for at du selv lærer deg reglene.
 • Respekter reglene og bidra aktivt til at ditt barns idrettsmiljø blir preget av god sportsånd.
 • Er du uenig i avgjørelser/beslutninger, bør du ta det opp på en ryddig måte i egnede fora med de som er ansvarlige. Du har rett til å bli hørt, men du må unngå følelsesladde utbrudd når barn er tilstede.

9. OM Å HJELPE TIL I KLUBBEN

Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er i.

Råd for å støtte klubben:

 • Meld deg som frivillig for å hjelpe idrettslaget med å skape gode muligheter til deltagelse i idrett for barn.
 • Spør ledelsen i klubben hva du kan gjøre for å hjelpe til.


4
Bedre trenere – bedre aktivitet – bedre utøvere

20170811-123708_MJP.jpgNorges Idrettsforbund har i de senere årene hatt bevisst fokus på trenernes rolle i norsk idrett og betydningen av kompetente, inspirerende og engasjerte trenere.  «Trenerløypa» er NIFs verktøy til å sikre at alle særforbund utvikler trenerutdanning/trenerutvikling i tråd med dette – og i tråd med et utvidet syn på hva en treners oppgaver må være.

Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.  Les mer om Trenerløypa her: https://www.idrettsforbundet.no/trenerloypa/om-trenerloypa/.

De siste 4–5 årene har Norges Seilforbund og NSFs Trenerutvalg arbeidet med utvikling av nye utdanninger, litteratur og kurs i tråd med NIFs intensjoner.  NSFs har kommet langt i dette arbeidet og har allerede tilbudt Assistenttrener-kurs i to år, Trener I og Trener II i tre år.  

De erfaringene vi har gjort så langt, har vært særdeles positive og vi kommer til å satse mer på å utvikle gode trenere og etablere et eget miljø for trenere slik at det blir mer attraktivt.


5
Seiling for alle

20170903-012341_MJP-2.jpgNorges Idrettsforbund og Norges Seilforbund er opptatt av at det å begynne med seiling skal ha en så lav økonomisk terskel som mulig. Det skal ikke være kostbart å begynne å seile – seiling skal være for alle.

Mange seilforeninger er forspent med båter, joller, brett og utstyr som lånes eller leies ut til nybegynnere, barn og ungdom. Takket være en gave på nærmere fem millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen i 2015 fikk flere titalls foreninger tilført verdifullt båtmateriell som de nå disponerer, og som skal bidra til at mange skal kunne få prøve seiling og utvikle seg som seilere.

Ved siden av Gjensidigestiftelsen, kan seilforeningene også anskaffe utstyr gjennom andre stiftelser som for eksempel Sparebankstiftelsen og Extrastiftelsen. Foreningene kan også søke om spillemidler til utstyr til barn og ungdom via NIF/NSF. Etter godkjent søknad vil de kunne få dekket en tredel av investerte midler til dette. Kommunene kan også tildele seilforeningene lokale aktivitetsmidler. Ta kontakt med seilforeningen din og forhør deg om hvilke muligheter som finnes for at du skal kunne utvikle deg som seiler,

Det å kunne seile er en livslang kunst og hobby som kan bedrives i mange former. Du kan velge å seile regattaer, eller du kan kort og godt velge å seile fordi det er moro og er en kilde til opplevelser på sjøen og langs kysten – kanskje også i form av langturer over store hav. Du kan seile fort i raske båter og kjenne på naturens krefter og adrenalinet det å konkurrere gir. Eller du kan seile sakte, sanse og føle nærhet til naturen på en helt annen måte. Seiling er så mangfoldig at aktivitet og utstyr kan tilpasses enhvers behov og lyster.

Du trenger ikke all verdens kostbart utstyr for å seile. Det enkle er ofte det beste – og billigste. Det viktigste er ikke hva du seiler, men at du seiler. Seiling er for alle.


6
Hold havet rent

20070608-215809_MJP.jpgHavet er helt avgjørende – ikke bare for at vi som seilere skal ha det fint – men også for alt livet på jorden. Derfor har NSF valgt å engasjere seg i havets ve og vel. NSF er medlem av HoldNorgeRent – organisasjonen som arrangerer Strandryddedagen. Men vi vil at hver dag skal være en strandryddedag for seilerne.

Vi når nemlig ut til øyer og strender som andre ikke har så lett tilgang til, og da kan vi gjøre en avgjørende forskjell ved å plukke plast og annet marint avfall der. 

Vi har flere #HoldHavetRent-ambassadører som bidrar aktivt til å både rydde søppel og motivere andre til det. Vi ønsker absolutt flere frivillige som kan gjøre en forskjell.

NSF har inngått et samarbeid med FNs Clean Seas-prosjekt og det gir våre seilere en mulighet til å fronte HoldHavetRent-kampanjen internasjonalt.

7
Anti-doping

42229189022_07d857693e_o.jpgSeiling er ikke bare en ren idrett i miljømessig forstand, men vi har også en god historie når det gjelder doping. Den rene historien vil styret i NSF at vi fortsetter, og NSF ble i desember 2018 godkjent og sertifisert av Antidoping Norge som «Rent Særforbund».  

Gjennom vårt forebyggende arbeid ønsker vi at alle våre seilere skal tenke gjennom sine valg og verdier.

Utøvere skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene. De skal også være klar over at det er en reell mulighet for at de blir testet, og at Antidoping avslører doping.

Det har i mange år vært drevet et godt holdningsskapende antidopingarbeid i norsk idrett. Nå bygger Antidoping Norge denne aktiviteten omkring Ren-logoen. WADAs regelverk presiserer at alle organisasjoner skal tilby utøverne opplæring i temaer som dopingkontrollprosedyrer, helsekonsekvenser og regler for medisinsk fritak.

Antidoping Norge tilbyr et bredt spekter av forebyggende og lærerike programmer. Gjennom Rent Idrettslag, Ren Utøver, Ren Elev og Rent Senter ønsker vi å nå ut med informasjon og bygge holdninger blant ulike målgrupper. 

NSFs styre oppfordrer alle til å bli sertifisert og følge opp arbeidet mot doping i idretten.